Nemčina 1 - MP3+knižka

Nemčina 1 - MP3+knižka

Nemčina pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Každú vetu počujete najprv po nemecky, potom v slovenskom preklade a znovu v originálnom znení. Osvojíte frázy, ktoré sa vyskytujú v každodenných situáciách.

Hodnotenie:  

MP3 nahrávky sú dodávané elektronickou formou, obdržíte e-mail s odkazom na stiahnutie. Knižku vám zašleme zadarmo poštou.

Nemčina pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Každú vetu počujete najprv v nemeckom jazyku, potom v slovenskom preklade a znovu v originálnom znení. Aj opatrovateľky sa tak dohovoria v nemeckej rodine ľahšie a rýchlejšie. Osvojíte frázy, ktoré sa vyskytujú v každodenných situáciách. Zoznámite sa s problematikou slovies HABEN a SEIN, otázky a záporu, rozkazovacieho spôsobu, předložiek a spojok či opytovacích zámien. Rad príde aj na náročnejšie gramatické javy, ako sú napríklad časovanie nepravidelných slovies, zvratné slovesá a podobne. Pokročilým odporúčame Nemčinu pre vašu prácu - na počúvanie 2.

Počúvanie fráz vám umožní osvojiť si základy nemčiny prirodzenou metódou, podobne ako materinský jazyk. Namiesto teórie sú gramatické javy použité priamo vo vetách spolu so slovnou zásobou. Postupne porozumiete ich štruktúre a začnete tvoriť vlastné vety. Vďaka slovenskému prekladu, sa môžete učiť prakticky kdekoľvek. Pri intenzívnom učení, budú vaše pokroky rýchlo viditeľné.

Zoznam lekcií Úvod 0:40 Nemecká abeceda 0:52 5 Slovesá Haben a Sein 2:06 Príkladové vety 7:45 Sloveso Haben 1:01 Príkladové vety 5:07 Slovesá 1:15 Časovanie slovesa Wohnen 0:57 Časovanie slovesa Spielen 0:30 Časovanie slovesa Gehen 0:32 Časovanie slovesa Arbeiten 0:30 Časovanie nepravidelného slovesa Lesen 0:29 Časovanie nepravidelného slovesa Sprechen 0:29 Časovanie slovies Mögen a Wissen 2:09 Príkladové vety 8:37 Otázka a zápor 1:54 Príkladové vety 9:29 Rozkazovací spôsob v druhej osobe jednotného čísla 1:21 Príkladové vety 2:23 Používanie slovných spojení Zu hause, Nach hause, Von zu Hause 2:12 Podstatné mená 3:50 Množné číslo 4:41 Príkladové vety 7:12

Skloňovanie 2:11 Opytovacie zámeno Wen 5:03 III. Pád – Datív 2:19 Opytovacie zámeno Wem 6:25 II. Pád – Genitív 0:56 Príkladové vety 14:25 Príkladové vety kedy nepoužívame členy 4:10 Slovesá s odlúčiteľnou predponou 1:09 Časovanie 1:26 Nepravidelné slovesá 0:40 Príkladové vety 7:59 Slovné spojenie s Gern 0:57 Príkladové vety 2:59 Dni v týždni 1:44 Príkladové vety 3:02 Slovosled 0:19 Príkladové vety 4:04 Časové údaje – mesiace, ročné obdobia 1:30 Príklady 1:31 Ročné obdobia 0:35 Príklady 1:00 Väzba Es a Es gibt 0:36 Príklady 4:18

Základné a násobné číslovky 1:20 Príkladové vety 5:48 Určovanie množstva, peniaze, miery 5:15 Špecifické spájanie čísloviek s desiatkami 0:44 Číslovky od 20-30 1:29 Príkladové vety 7:29 Opytovacie zámená Wie viel? Wie viele? 0:42 Príkladové vety 2:33 Radové číslovky, dátum 0:23 Radové číslovky 2:35 Radové číslovky s členom 0:21 Dátumy 0:27 Príkladové vety 5:06 Obdobia cez deň 1:40 Kombinácia s früh, spät, genau, gegen 1:28 Hodiny 5:56 Násobné číslovky, frekvenčné výrazy 1:39  Príkladové vety 2:40 Spôsobové slovesá 1:06 Príkladové vety 1:03 Časovanie slovesa können 1:24 Príkladové vety 3:47 Časovanie slovesa müssen 1:16 Príkladové vety 3:42 Časovanie slovesa dürfen 1:13 Príkladové vety 3:31

Časovanie slovesa sollen 1:08 Príkladové vety 3:33 Časovanie slovesa wollen 1:07 Príkladové vety 3:41 Zhrnutie všetkých modálnych slovies 0:38 Príkladové vety 8:08  Lassen 1:24 Príkladové vety 3:46 Zámená 0:19 Privlastňovacie zámená 0:32 I. Pád 2:23 Príkladové vety 2:22 II. Pád 2:12 Príkladové vety 2:43 III. Pád 2:56 Príkladové vety 2:36  IV. Pád 2:55 Príkladové vety 2:23 Príkladové vety ku všetkým privlastňovacím zámenám 4:43 Ukazovacie a opytovacie zámená 0:57 Príklady, jednoduché otázky a odpovede 4:02 Príkladové vety k privlastňovacím a ukazovacím zámenám 5:21 Predložky, prvá časť 1:48 Príkladové vety 3:29

Otázka Wohin 0:16 Príkladové vety 3:26 III. a IV. Pád spolu, príkladové vety 3:51 Zemepisné údaje 1:50 Príkladové vety 5:07 Opytovacie zámená 0:51Príkladové vety 5:05 Osobné zámená 2:12 Príkladové vety 5:05 Nahradzovanie podmetov a predmetov 0:07 Príkladové vety 5:18 Zmena slovosledu v prípade viet s dvoma predmetmi 0:39 Príkladové vety 3:33 Príslovky a prídavné mená 0:08 Niekoľko príkladov dvojíc prísloviek a prídavných mien 4:38 Farby 0:51 Ďalšie prídavné mená Príkladové vety 1:49  Zvrat ich finde 0:27 Príkladové vety 3:02 Prídavné mená 0:36 Skloňovanie prídavných mien po určitom člene 0:48 I. Pád Príkladové vety 1:54 II. Pád 0:40 Príkladové vety 2:12 III. Pád 0:36 Príkladové vety 2:10 IV. Pád 0:33 Príkladové vety 1:51 Skloňovanie prídavných mien po neurčitom člene 0:29 I. Pád Príkladové vety 1:56 II. Pád 0:25 Príkladové vety 2:11 III. Pád 0:28 Príkladové vety 1:53 IV. Pád 0:25 Príkladové vety 2:04

Opytovacie zámeno Was für? 1:42 56 Príklady so všetkými pádmi 9:31 56 Opakovanie nepravidelných slovies v prítomnom čase 4:13 58 Minulý čas, časovanie slovesa sein 1:11 58
Príkladové vety 2:45 58 Časovanie slovesa haben 1:09 59 Príkladové vety 2:55 59 Perfektum – zložený minulý čas 1:07 59 Príkladové vety 3:34 59 Otázky 1:41 60
Zápor 1:42 60 Používanie predpony ge so slovesami 0:42 61 Príkladové vety 2:41 61 Používanie predpony ge so slovesami 0:32 61 Príkladové vety 2:35 61 Nepravidelné slovesá 0:25 62 Silné slovesá s pomocným slovesom sein 1:26 62 Použitie pomocného slovesa sein s pravidelnými slovesami 0:23 62 Príkladové vety 4:40 62 Nepravidelné slovesá s haben 3:30 63 Príkladové vety 10:48 63 Letopočty 0:22 65 Príklady 2:40 65 Zhrnutie minulého času 0:18 65 Príkladové vety 7:16 65

Príkladové vety 4:17 65 Predložky, druhá časť 2:14 67 Príkladové vety 5:47 67 Predložky so IV. Pádom 0:44 68 Príkladové vety 3:48 68 Zhrnutie všetkých predložiek 7:33 69
Stupňovanie 0:38 70 Príklady, pravidelné stupňovanie 1:11 70 Stupňovanie s prehláskou 1:20 70 Nepravidelné stupňovanie 0:28 70 Porovnávacie vety 0:39 70 Príkladové vety 7:53 70 Príklady k stupňovaniu prídavných mien 4:03 71 Zvratné slovesá 0:22 72 Zvratné slovesá so zvratným zámenom 2:52 72 Príkladové vety 3:19 73 Zvratné slovesá s III. pádom 2:09 73 Príkladové vety 3:04 73 Zvratné slovesá v minulom čase 0:25 74 Príkladové vety 4:21 75 Doplnky ku gramatike 1:21 75 Príkladové vety 4:52 75 Slovíčka už, už nie, ešte nie 0:21 76 Príkladové vety 1:56 76 Stalo sa pri nahrávaní 1:57


Stránky: Produkty
Web: tlač  |  « späť  
 

Pozrite si tiež

 
Nákupný košík
Produkty: 0
Otvoriť košík
Pozrite si tiež