Francúzština EXPRESS

Francúzština EXPRESS

Francúzština pre začiatočníkov.

Hodnotenie:  

Táto unikátna jazyková kuchárka pre samoukov je určená všetkým, ktorí sa chcú rýchlo naučit po francúzsky na začiatočníckej úrovni. Obsahuje viac ako 280 receptov, po ktorých aktívnom zvládnutí budete schopní dohovoriť sa, prečítať si jednoduché francúzske texty, získate základné znalosti gramatiky, aktívne zvládnete slovnú zásobu v rozsahu 1 600 slovíčok a fráz a naučíte sa správnu výslovnosť.

Základné vlastnosti produktu:

 • Slovenský výklad gramatiky
 • Francúzsko-slovenský glosár (4 300 slov)
 • Cvičenia a testy
 • Nahrávky rodených Francúzov
 • Hlasové krivky
 • Obrázky a fotografie
 • Metóda RE-WISE pre učenie slov a fráz

Preberané témy:

 • Pozdravy, poďakovania, predstavovania
 • Číslovky, farby, určovanie času
 • Jedlá a nápoje, počasie
 • Telefonovanie, zamestnanie
 • Cestovanie, šport
 • ...a mnoho ďalších

Tempo výuky môžete prispôsobiť svojim potrebám a celý kurz, ktorého rozsah je asi 80 hodín intenzívneho štúdia, tak zvládnuť bez stresu a v prostredí, ktoré vám najviac vyhovuje. Keď niečomu nerozumiete, alebo ste niečo zabudli, vrátite sa jednoducho späť a lekciu si znovu zopakujete.

Systémové požiadavky:

 • PC Pentium 166 MHz, 64 MB RAM
 • 30 MB voľného miesta na disku
 • rozlíšenie 800x600, High Color (16bit)
 • CD-ROM mechanika (8-rýchlostná)
 • zvuková karta (SB kompatibilná)
 • mikrofón (pri jazykových kurzoch)
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • (je súčasťou inštalačného CD-ROM)
 • Windows 95, 98, ME, 2000, XP, NT 4.0, Vista, 7, 8Francúzsky jazyk

Francúzština je v poradí štvrtý svetový jazyk, jeho uplatnenie je teda stále ešte veľké. Touto rečou sa dorozumiete nielen vo Francúzsku, ale hovoria ňou aj v Belgicku, Luxembursku a Švajčiarsku. Francúzština je druhým úradným jazykom v Kanade, dorozumiete sa ňou aj v bývalých francúzskych kolóniach, v Maroku, Alžírsku, Guinei, Vietname, Indočíne a inde.

Veľmi mnoho ľudí hovorí po francúzsky v Dánsku, Holandsku, Nórsku a Švédsku. Staršie generácie v Poľsku a Rumunsku taktiež dávali prednosť francúzštine pred ostatnými svetovými jazykmi. Aj v diplomatických kruhoch, kde ešte pred nedávnom francúzština bola hlavnou a vedúcou rečou, si uchovala stále ešte staré domovské právo.

Bez výnimky však každého ešte stále vábi Paríž, mesto, ktoré si uchovalo prvenstvo medzi mestami ako centrum spisovateľov, učencou a výtvarníkov z celého sveta. Okrem toho aj francúzsky priemysel svojimi priebojnými novinkami si upútal záujem široko ďaleko.

V každom prípade sa teda oplatí venovať dajaký čas učeniu tejto peknej a bohatej reči. Nie je to štúdium ľahké a veľmi zábavné. Francúzska gramatika je na prvý pohľad dosť ťažká a výslovnosť pre slovenské uši zo začiatku cudzia. Ale jej prednosti sú v tom, že v gramatike aj vo výslovnosti má francúzština pevné ustálené pravidlá, ktoré sa dajú osvojiť vytrvalosťou a usilovnosťou.

Výbornou pomôckou pre samoukov je počúvanie francúzskych textov z CD, aby si takto navykli na francúzsku výslovnosť. Je vhodné sledovať francúzske filmy a seriály v originálnom znení a porovnávať si výslovnosť a slovnú zásobu. Ideálnym riešením je dopisovať si s niekym po francúzsky. Hlavnou pomôckou pri štúdiu francúzštiny je a vždy bude chuť do práce, usilovnosť a vytrvalosť.

Ako sa vyslovuje po francúzsky?

Francúzsky jazyk si zachoval tzv. historický pravopis, ktorý sa ustálil pred niekoľkýmni storočiami. Na prvý pohľad sa pozdáva tento pravopis zložitý. No čoskoro zbadáte, že popri svojej rozmanitosti a pestrosti francúzsky pravopis je zákonitý, a preto pri sústavnej práci sa dá bez ťažkosti osvojiť. Zvláštnosť francúzskeho pravopisu je najmä v tom že dve, tri, ba niekedy až styri písmená sa čítajú a vyslovujú ako jediná hláska. Často sa stáva, že jednotlivé písmená alebo skupiny písmen sa vôbec nečítajú, hovoríme že sú "nemé". Pre stálosť pravidiel si časom navyknete na tieto zjavy a pri dôkladnom precvičovaní sa za pomerne krátky čas naučíte správne a plynule čítať po francúzsky.

Francúzske hlásky - až na niektoré výnimky - približne zodpovedajú slovenským hláskam. To znamená, že sa tvoria skoro tak ako slovenské hlásky. Ak francúzština predsa ináč znie ako slovenčina, je to predovšetkým preto, že prízvuk vo francúzskom jazyku sa odlišuje od prízvuku slovenského jazyka. Zatiaľ čo sa v slovenčine prízvuk dáva na prvú slabiku slova, vo francúzštine je prízvuk vždy na poslednej vyslovenej slabike, t. j. na konci slova.

Iná príčina odlišného znenia frnacúzštiny je v tom, že pri tvorení francúzskych hlások krčné a lícne svaly sa viac napnú ako pri tvorení slovenských hlások. Teda slovenské a francúzske hlásky, i keď sa tvoria podobne, nie sú totožné. Treba však poznamenať, že s 26 písmenami francúzskej abecedy sa tvorí viac hlások, a to jednak spájaním viacerých písmen, jednak tým, že to isté písmeno, vzhľadom na čiarky alebo susediace písmená, sa číta raz tak, raz inak.

Na prvý pohľad sa zdá, že francúzske samohlásky sa v ničom neodlišujú od slovenských samohlások, a predsa je rozdiel medzi ich správnym pravopisom a správnou výslovnosťou. V slovenčine každá samohláska označuje osobitnú vyslovenú hlásku. Vo francúzštine však jediná hláska sa často označuje dvoma, troma písmenami. Sú aj také prípady, keď samohláska a za ňou nasledujúce "n" alebo"m" splynú v jednu hlásku, tzv. nosovku, ktorú v slovenčine vôbec nemáme.

Príznačné je aj to, že čiarky na samohláskach vo francúzštine neznamenajú dĺžku hlásky ako v slovenčine, ale ich zafarbenie, t. j. či sú samohlásky otvorené alebo zatvorené. Napríklad ostrá čiarka (accent aigu) na písmene znamená , že je zatvorené, kým tupá čiarka (accent grave) znamená, že sa číta otvorene. Stáva sa, že tupá čiarka sa dáva na samohlásku, aby označila odlišný význam dvoch rovanko napísaných a vyslovovaných slov. Jedine vokáň (accent circonflexe) označuje dĺžku hlásky, no v niektorých prípadoch aj táto značka slúži k označeniu odlišného významu dvoch rovnako napísaných a vyslovených slov.

Vo francúzskom jazyku dĺžku alebo krátkosť samohlások určujú za nimi nasledujúce spoluhlásky alebo skupina spoluhlások. Napríklad samohláska je vždy dlhá, ak za ňou stojí "r", alebo ak za ňou nasleduje "v", práve tak pred hláskou "z" a tiež pred "ž". Naproti tomu dvojité spoluhlásky označujú krátkosť predchádzajúcej samohlásky. Dve bodky (tréma) nad samohláskou označujú, že dve vedľa seba stojace samohlásky sa osobitne vyslovujú. V niektorých prípadoch tréma znamená určitú nepravidelnosť vo výslovnosti.

Základné pravidlá francúzskej výslovnosti

V porovnaní s inými jazykmi je francúzska výslovnosť pre Slovákov pomerne náročná. Jej nácviku je potrebné venovať veľkú pozornosť, najmä na začiatku štúdia, nakoľko odstraňovanie nesprávnych návykov je neskôr oveľa namáhavejšie.

Hlavným učiteľom výslovnosti musí byť pre samouka zvukový záznam na CD alebo inom médiu. Takýto záznam však bohužial neposkytne názorný obraz práce hovoridiel, a tak je navhodnejšie čo najskôr si pozrieť nejaký francúzsky film a sledovať pozorne pohyby úst hercov.

Isteže netreba hneď hovoriť ako rodený Francúz, ale je žiadúce dosiahnuť aspoň takú výslovnosť, aby ich nešokovala a hlavne aby bol prejav pre nich zrozumiteľný. Na dosiahnutie tohto cieľa si treba najprv ujasniť a potom usilovne cvičiť artikulačné pohyby charakteristické pre francúzsku výslovnosť.

Predpokladom správnej výslovnosti vo francúzskom jazyku totiž je:

 • mimoriadne veľké a stále napätie hovoridiel (jazyka a svalov okolo úst), ktoré nápadne kontrastuje s uvoľnenou slovenskou výslovnosťou
 • silné a energické zaokrúhľovanie ("vyšpulovanie") alebo sťahovanie pier
 • dodržiavanie správnej melódie viet, hlas totiž na konci každej rytmickej skupiny výrazne stúpa, čo na slovenské ucho pôsobí takmer ako "spev"
 • spájanie slov vnútri rytmických skupín (tzv. nadväzovanie a viazanie slov)
 • dodržovanie prízvuku na poslednej slabike slova alebo rytmickej skupiny

Väčsina slov sa vo francúzštine inak píše a inak vyslovuje, zvuková podoba slov sa totiž počas stáročí vzďaľovala od písanej podoby (francúzština má historický pravopis). Pri väčšine slov sa teda bude treba učiť vlastne dvojakú podobu, písanú a hovorenú.

Hlavné pravidlá:

 • Vo francúzštine sa dáva prízvuk vždy na poslednú slabiku.
 • Nikdy sa nevyslovuje koncové e.
 • Spoluhlásky sa na konci slov zväčša nevyslovujú. Výnimku tvoria hlásky f, r, c, l.
 • Písmeno "h" sa vo francúzštine nevyslovuje. Niekedy sa táto hláska viaže s nasledovnou samohláskou, niekedy nie. Toto viazanie musí byť vyznačené v slovníkoch.
 • Dĺžka slabiky sa označuje v prepise dvojbodkou po slabike.
 • Zatvorené e sa označuje v prepise e. Zatvorené o ako o. Otvorené e aj o sa nijako zvlášť neoznačuje.
 • Hlásky, ktoré sa vyslovujú len polovične a bez prízvuku, sa označujú drobne a vyvýšene.
 • Koncové spoluhlásky (okrem spojky et) sa vždy viažu s nasledovnou samohláskou.
 • Nosovky sa označujú v prepise vlnovkou nad samohláskou. Pri výslovnosti nosoviek netreba preháňať.

Výslovnosť samohlások:

 • Francúzske "a" znie skoro ako slovenské. Vyslovuje sa menej hrdelne, viac vpredu úst.
 • Francúzske otvorené "e" sa vyslovuje širšie a otvorenejšie ako slovenské. Pery sa zaokrúhľujú menej.
 • Francúzske zatvorené "e" sa vyslovuje zúžením perí trochu na "i".
 • Francúzske "i" sa vyslovuje trochu ostrejšie ako slovenské.
 • Francúzske zatvorené "o" sa vyslovuje zúžením perí skoro až na "u".
 • Francúzske otvorené "o" sa vyslovuje ešte širšie a otvorenejšie ako slovenské. Pery sa viac rozšíria.
 • Francúzi rozoznávajú otvorené aj zatvorené "ö", avšak pre uľahčenie práce samouka sa v prepise neuvádza.
 • Francúzske "u" sa vyslovuje podobne ako slovenské.
 • Písmeno "ü" slovenský jazyk nepozná. Tvorí sa zúžením perí na písmeno "u", avšak zúženými perami sa vyrazí skôr "i". Nesmie sa však vysloviť "i". Kto vie aspoň trochu po maďarsky alebo nemecky, vie si poradiť s "ü".
 • Francúzske nosovky vyslovujeme nosom aj perami. V slovenčine ako príklad slúži slovo Hanka a pod. Netreba preháňať nosovým vyslovovaním.

Stránky: Produkty
Web: tlač  |  « späť  
 

Pozrite si tiež

 
Nákupný košík
Produkty: 0
Otvoriť košík
Pozrite si tiež